Allmänna villkor

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan abonnent och Getupdated Sverige AB. Abonnent får endast vara myndig fysisk person (privatperson) eller juridisk person (företag, organisationer mm).

1. Användande av Getupdated:s tjänster

1.1. Abonnenten förbinder sig att använda tjänsten enbart för lagliga aktiviteter, enligt all applicerbar lagstiftning samt även enligt dessa allmänna villkor. Ej tillåtet användande inkluderar, men är inte begränsat till:
• Hot mot personer eller organisationer.
• Försök att framställa sig som representant för varumärken/tjänster utan ägarens samtycke.
• Åberopande av tjänsteleverantörens (Getupdated:s) namn i samband med åtgärder för uppföljning av insamlad statistik.

Ytterligare ej tillåtna aktiviteter framgår i styckena nedan.

1.2. Getupdated förbehåller sig rätten att inhämta nödvändig information för att kunna styrka eller avfärda misstankar om brott mot dessa riktlinjer. Under tiden en dylik undersökning pågår, kan Getupdated komma att blockera Abonnentens tillgång till tjänsten. Getupdated beslutar efter fullgjord undersökning, i varje enskilt fall, vilka eventuella åtgärder som skall vidtas. Dessa åtgärder kan i allvarliga fall komma att inkludera polisanmälan och permanent avstängning från tjänsten.

1.3. Den kontraktsskrivande Abonnenten ansvarar för all användning, oavsett om han är medveten om denna eller ej, av sitt konto.

1.4. Det åligger Abonnenten att förhindra att det lösenord han erhållit för användande av sitt konto kommer i orätta händer.

1.5. Abonnenten förbinder sig att inte, under en period av två år från det att denna tjänst avslutats, erbjuda anställning eller uppdrag, direkt eller indirekt till någon anställd på Getupdated.

2. Publicering av material
2.1. Copyright skyddat material (t.ex. bilder, texter och program) får endast användas om tillstånd av upphovsrättsinnehavaren har inhämtats. Det åligger Abonnenten att säkerställa materialets status innan eventuellt publicerande.

2.2. Material som inte får publiceras inkluderar, men är inte begränsat till:
• Barnpornografi
• Copyright eller varumärkesskyddat material utan ägarens uttryckliga medgivande.
• Rasistiskt material
• Program innehållande virus (inklusive såkallade Trojanska hästar och verktyg för att ta sig förbi säkerhetsinställningar i nätverk eller på webbsidor) eller information om hur virus kan tillverkas.

2.3. Publicering av ovanstående material kan resultera i samma åtgärder som i 1.2

3. Systemsäkerhet
3.1. Abonnenten får inte använda Getupdated:s tjänster eller de resurser dessa ger tillgång till för att läsa eller ändra information för andra av Getupdated:s kunder.

3.2. Getupdated förbehåller sig rätten att lämna ut kundinformation till systemadministratörer eller myndigheter för att hjälpa dessa att utreda fall av misstänkt missbruk av denna eller andra tjänster.

4. Getupdated:s skyldigheter
4.1. Getupdated skall tillhandahålla sina tjänster i enighet med bestämmelserna i detta avtal.

4.2. Getupdated hanterar all kundinformation som konfidentiell och förbinder sig att värna om abonnentens integritet, att ej utlämna kundinformation med undantag för 3.2.

4.3. Getupdated får endast vidta SEO-åtgärder som överensstämmer med riktlinjerna från respektive sökmotor (såkallad White Hat SEO

5. Betalning, Priser & Rabatter
5.1. Avgifter för abonnemang skall erläggas i förskott efter mottagen faktura. Kredittiden anges i avtalet.

5.2. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och till dess att betalning fullgjorts.

5.3. Getupdated har rätt att höja abonnemangsavgiften, för framtida avtalsperioder, i enlighet med tjänsteproduktionsindex (TjPI SNI 2007 62). Vid större prishöjningar skall Getupdated skriftligen (email eller brev) meddela kunden senast 30 dagar innan avtalsperiodens slut. Kunden har då rätt att säga upp avtalet inom 30 dagar efter det att kunden har informerats om prishöjningen. Vid uppsägning avslutas avtalet vid den innevarande avtalsperiodens slut.

5.4. Om inte annat anges så är eventuella rabatter av engångskaraktär och gäller endast första avtalsperioden.

6. Abonnemang – uppsägning
6.1. Abonnemanget löper under viss tid enligt överenskommelse i varje enskilt fall, med automatisk förlängning enligt punkten 6.2 nedan.

6.2. Den part som önskar få avtalet att upphöra efter avtalsperioden, är skyldig att säga upp avtalet till upphörande senast viss avtalad tid före avtalstidens slut. Om så ej sker påbörjas en ny avtalsperiod automatiskt med samma längd och övriga villkor som den föregående avtalsperioden. Uppsägning skall ske skriftligen per post, fax eller e-post.

6.3. Getupdated äger rätt att säga upp avtalet till upphörande före avtalstidens slut om abonnenten inte följer lagar eller de allmänna villkoren i detta avtal. Meddelande om uppsägning kommer ske skriftligen per post eller e-post. Uppsägningen anses ha skett tre dagar efter brevet lämnats till posthanteringen eller två dagar efter sändande av e-post.

7. Force Majeure och andra ansvarsbegränsningar
7.1. Getupdated ansvarar inte för skada som beror på krig, terroristdåd, strejk, blockad, bojkott, lockout, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, myndighetsåtgärd, lagstiftning, inskränkningar i energitillförsel, ogynnsamma väderleksförhållanden eller naturkatastrof eller andra händelser över vilka Getupdated ej rimligen kan råda.

7.2. Getupdated ansvarar endast för skada som uppkommit vid oaktsamhet från Getupdated:s sida. Getupdated ansvarar inte vid något fall för indirekt skada, indirekt förlust eller följdskada.

7.3. Getupdated garanterar inga nivåer vad det gäller ranking eller resultat av ranking på sökmotorer.

8. Ändringar
8.1. Getupdated äger rätt att ändra dessa allmänna villkor. Villkorsändring träder i kraft vid förnyad avtalsperiod eller om ändringen föranletts av domstolsutslag eller lagändring, omedelbart. Aktuella allmänna villkor ska publiceras på www.getupdated.se.

8.2. Tillägg till och ändringar av villkoren i undertecknat ordererkännande skall för att vara bindande vara skriftligt avfattade och undertecknade av parterna. Vid felaktigheter i ordererkännandet skall kunden därmed kontakta berörd säljare för upprättande av nytt ordererkännande.

8.3. Getupdated har rätt att överlåta detta avtal till annat bolag med vilket man har koncernförhållande

9. Tvist
9.1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet mellan abonnent och Getupdated samt därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.

Tack för att ni valt Getupdated som Er affärspartner.